Python下面这个怎么写

CSDN问答 2021-12-30 12:10:33 阅读数:545

Python 下面 CSDN问答

7.编写程序,输入两个浮点数a和b,比较两个数大小,输出“a > b”或“a <= b”。10分
采纳答案:
a = float(input())b = float(input())if a > b: print("a>b")else: print("a<=b")

img其他答案2:
a=eval(input())b=eval(input())if a>b: print('a>b')else: print('a<=b')

其他答案3:
a=float(input())b=float(input())if a>b: print("a > b")else: print("a <= b")
版权声明:本文为[CSDN问答]所创,转载请带上原文链接,感谢。 https://ask.csdn.net/questions/7620032